Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.854 xu/lượt 2.4102 xu/lượt 2.5956 xu/lượt 2.6883 xu/lượt 2.781 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
2.27 xu/lượt 2.951 xu/lượt 3.178 xu/lượt 3.2915 xu/lượt 3.405 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
0.927 xu/lượt 1.2051 xu/lượt 1.2978 xu/lượt 1.34415 xu/lượt 1.3905 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
0.927 xu/lượt 1.2051 xu/lượt 1.2978 xu/lượt 1.34415 xu/lượt 1.3905 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
2.37 xu/lượt 3.081 xu/lượt 3.318 xu/lượt 3.4365 xu/lượt 3.555 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
1.957 xu/lượt 2.5441 xu/lượt 2.7398 xu/lượt 2.83765 xu/lượt 2.9355 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
20.39 xu/lượt 26.507 xu/lượt 28.546 xu/lượt 29.5655 xu/lượt 30.585 xu/lượt
19.26 xu/lượt 25.038 xu/lượt 26.964 xu/lượt 27.927 xu/lượt 28.89 xu/lượt
7 xu/lượt 9.1 xu/lượt 9.8 xu/lượt 10.15 xu/lượt 10.5 xu/lượt
9.79 xu/lượt 12.727 xu/lượt 13.706 xu/lượt 14.1955 xu/lượt 14.685 xu/lượt
5.97 xu/lượt 7.761 xu/lượt 8.358 xu/lượt 8.6565 xu/lượt 8.955 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
1009.4 xu/lượt 1312.22 xu/lượt 1413.16 xu/lượt 1463.63 xu/lượt 1514.1 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
90.64 xu/lượt 117.832 xu/lượt 126.896 xu/lượt 131.428 xu/lượt 135.96 xu/lượt
86.37 xu/lượt 112.281 xu/lượt 120.918 xu/lượt 125.2365 xu/lượt 129.555 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.39 xu/lượt 17.407 xu/lượt 18.746 xu/lượt 19.4155 xu/lượt 20.085 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
618 xu/lượt 803.4 xu/lượt 865.2 xu/lượt 896.1 xu/lượt 927 xu/lượt
83.28 xu/lượt 108.264 xu/lượt 116.592 xu/lượt 120.756 xu/lượt 124.92 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
87.55 xu/lượt 113.815 xu/lượt 122.57 xu/lượt 126.9475 xu/lượt 131.325 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
21.53 xu/lượt 27.989 xu/lượt 30.142 xu/lượt 31.2185 xu/lượt 32.295 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
98.88 xu/lượt 128.544 xu/lượt 138.432 xu/lượt 143.376 xu/lượt 148.32 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
8.03 xu/lượt 10.439 xu/lượt 11.242 xu/lượt 11.6435 xu/lượt 12.045 xu/lượt
17.56 xu/lượt 22.828 xu/lượt 24.584 xu/lượt 25.462 xu/lượt 26.34 xu/lượt
17.22 xu/lượt 22.386 xu/lượt 24.108 xu/lượt 24.969 xu/lượt 25.83 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1030 xu/lượt 1339 xu/lượt 1442 xu/lượt 1493.5 xu/lượt 1545 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
1236 xu/lượt 1606.8 xu/lượt 1730.4 xu/lượt 1792.2 xu/lượt 1854 xu/lượt
1339 xu/lượt 1740.7 xu/lượt 1874.6 xu/lượt 1941.55 xu/lượt 2008.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
19.57 xu/lượt 25.441 xu/lượt 27.398 xu/lượt 28.3765 xu/lượt 29.355 xu/lượt
8.38 xu/lượt 10.894 xu/lượt 11.732 xu/lượt 12.151 xu/lượt 12.57 xu/lượt
20.39 xu/lượt 26.507 xu/lượt 28.546 xu/lượt 29.5655 xu/lượt 30.585 xu/lượt
5.67 xu/lượt 7.371 xu/lượt 7.938 xu/lượt 8.2215 xu/lượt 8.505 xu/lượt
11.56 xu/lượt 15.028 xu/lượt 16.184 xu/lượt 16.762 xu/lượt 17.34 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.0085 xu/lượt 2.61105 xu/lượt 2.8119 xu/lượt 2.912325 xu/lượt 3.01275 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
1.8128 xu/lượt 2.35664 xu/lượt 2.53792 xu/lượt 2.62856 xu/lượt 2.7192 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
90.64 xu/lượt 117.832 xu/lượt 126.896 xu/lượt 131.428 xu/lượt 135.96 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
0.721 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 1.0094 xu/lượt 1.04545 xu/lượt 1.0815 xu/lượt
1.236 xu/lượt 1.6068 xu/lượt 1.7304 xu/lượt 1.7922 xu/lượt 1.854 xu/lượt
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.93 xu/lượt 41.509 xu/lượt 44.702 xu/lượt 46.2985 xu/lượt 47.895 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
6.57 xu/lượt 8.541 xu/lượt 9.198 xu/lượt 9.5265 xu/lượt 9.855 xu/lượt
6.57 xu/lượt 8.541 xu/lượt 9.198 xu/lượt 9.5265 xu/lượt 9.855 xu/lượt
6.57 xu/lượt 8.541 xu/lượt 9.198 xu/lượt 9.5265 xu/lượt 9.855 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
169.95 xu/lượt 220.935 xu/lượt 237.93 xu/lượt 246.4275 xu/lượt 254.925 xu/lượt
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2317.5 xu/lượt 3012.75 xu/lượt 3244.5 xu/lượt 3360.375 xu/lượt 3476.25 xu/lượt
2317.5 xu/lượt 3012.75 xu/lượt 3244.5 xu/lượt 3360.375 xu/lượt 3476.25 xu/lượt
2317.5 xu/lượt 3012.75 xu/lượt 3244.5 xu/lượt 3360.375 xu/lượt 3476.25 xu/lượt
2317.5 xu/lượt 3012.75 xu/lượt 3244.5 xu/lượt 3360.375 xu/lượt 3476.25 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
23.79 xu/lượt 30.927 xu/lượt 33.306 xu/lượt 34.4955 xu/lượt 35.685 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
576.8 xu/lượt 749.84 xu/lượt 807.52 xu/lượt 836.36 xu/lượt 865.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
227.63 xu/lượt 295.919 xu/lượt 318.682 xu/lượt 330.0635 xu/lượt 341.445 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
48.93 xu/lượt 63.609 xu/lượt 68.502 xu/lượt 70.9485 xu/lượt 73.395 xu/lượt
27.81 xu/lượt 36.153 xu/lượt 38.934 xu/lượt 40.3245 xu/lượt 41.715 xu/lượt
41.72 xu/lượt 54.236 xu/lượt 58.408 xu/lượt 60.494 xu/lượt 62.58 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
9656.25 xu/lượt 12553.125 xu/lượt 13518.75 xu/lượt 14001.5625 xu/lượt 14484.375 xu/lượt
4326 xu/lượt 5623.8 xu/lượt 6056.4 xu/lượt 6272.7 xu/lượt 6489 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
83.28 xu/lượt 108.264 xu/lượt 116.592 xu/lượt 120.756 xu/lượt 124.92 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
10.61 xu/lượt 13.793 xu/lượt 14.854 xu/lượt 15.3845 xu/lượt 15.915 xu/lượt
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
32.96 xu/lượt 42.848 xu/lượt 46.144 xu/lượt 47.792 xu/lượt 49.44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
154.5 xu/lượt 200.85 xu/lượt 216.3 xu/lượt 224.025 xu/lượt 231.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
154.5 xu/lượt 200.85 xu/lượt 216.3 xu/lượt 224.025 xu/lượt 231.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.78 xu/lượt 34.814 xu/lượt 37.492 xu/lượt 38.831 xu/lượt 40.17 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1390.5 xu/lượt 1807.65 xu/lượt 1946.7 xu/lượt 2016.225 xu/lượt 2085.75 xu/lượt
1390.5 xu/lượt 1807.65 xu/lượt 1946.7 xu/lượt 2016.225 xu/lượt 2085.75 xu/lượt
2575 xu/lượt 3347.5 xu/lượt 3605 xu/lượt 3733.75 xu/lượt 3862.5 xu/lượt
1905.5 xu/lượt 2477.15 xu/lượt 2667.7 xu/lượt 2762.975 xu/lượt 2858.25 xu/lượt
4120 xu/lượt 5356 xu/lượt 5768 xu/lượt 5974 xu/lượt 6180 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
7725 xu/lượt 10042.5 xu/lượt 10815 xu/lượt 11201.25 xu/lượt 11587.5 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
4120 xu/lượt 5356 xu/lượt 5768 xu/lượt 5974 xu/lượt 6180 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
4635 xu/lượt 6025.5 xu/lượt 6489 xu/lượt 6720.75 xu/lượt 6952.5 xu/lượt
6180 xu/lượt 8034 xu/lượt 8652 xu/lượt 8961 xu/lượt 9270 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
10300 xu/lượt 13390 xu/lượt 14420 xu/lượt 14935 xu/lượt 15450 xu/lượt
25750 xu/lượt 33475 xu/lượt 36050 xu/lượt 37337.5 xu/lượt 38625 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
4704.01 xu/lượt 6115.213 xu/lượt 6585.614 xu/lượt 6820.8145 xu/lượt 7056.015 xu/lượt
1133 xu/lượt 1472.9 xu/lượt 1586.2 xu/lượt 1642.85 xu/lượt 1699.5 xu/lượt
2060 xu/lượt 2678 xu/lượt 2884 xu/lượt 2987 xu/lượt 3090 xu/lượt
25750 xu/lượt 33475 xu/lượt 36050 xu/lượt 37337.5 xu/lượt 38625 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
56650 xu/lượt 73645 xu/lượt 79310 xu/lượt 82142.5 xu/lượt 84975 xu/lượt
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
18540 xu/lượt 24102 xu/lượt 25956 xu/lượt 26883 xu/lượt 27810 xu/lượt
17510 xu/lượt 22763 xu/lượt 24514 xu/lượt 25389.5 xu/lượt 26265 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
10300 xu/lượt 13390 xu/lượt 14420 xu/lượt 14935 xu/lượt 15450 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
10300 xu/lượt 13390 xu/lượt 14420 xu/lượt 14935 xu/lượt 15450 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
10300 xu/lượt 13390 xu/lượt 14420 xu/lượt 14935 xu/lượt 15450 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
2060 xu/lượt 2678 xu/lượt 2884 xu/lượt 2987 xu/lượt 3090 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309000 xu/lượt 401700 xu/lượt 432600 xu/lượt 448050 xu/lượt 463500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
195700 xu/lượt 254410 xu/lượt 273980 xu/lượt 283765 xu/lượt 293550 xu/lượt
97850 xu/lượt 127205 xu/lượt 136990 xu/lượt 141882.5 xu/lượt 146775 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
144200 xu/lượt 187460 xu/lượt 201880 xu/lượt 209090 xu/lượt 216300 xu/lượt
72100 xu/lượt 93730 xu/lượt 100940 xu/lượt 104545 xu/lượt 108150 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.8 xu/lượt 8.84 xu/lượt 9.52 xu/lượt 9.86 xu/lượt 10.2 xu/lượt
10.2 xu/lượt 13.26 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.79 xu/lượt 15.3 xu/lượt
11.38 xu/lượt 14.794 xu/lượt 15.932 xu/lượt 16.501 xu/lượt 17.07 xu/lượt
0.206 xu/lượt 0.2678 xu/lượt 0.2884 xu/lượt 0.2987 xu/lượt 0.309 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.53251 xu/lượt 0.692263 xu/lượt 0.745514 xu/lượt 0.7721395 xu/lượt 0.798765 xu/lượt
1.133 xu/lượt 1.4729 xu/lượt 1.5862 xu/lượt 1.64285 xu/lượt 1.6995 xu/lượt
2.0394 xu/lượt 2.65122 xu/lượt 2.85516 xu/lượt 2.95713 xu/lượt 3.0591 xu/lượt
2.78 xu/lượt 3.614 xu/lượt 3.892 xu/lượt 4.031 xu/lượt 4.17 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
1.854 xu/lượt 2.4102 xu/lượt 2.5956 xu/lượt 2.6883 xu/lượt 2.781 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.74 xu/lượt 15.262 xu/lượt 16.436 xu/lượt 17.023 xu/lượt 17.61 xu/lượt
6.06 xu/lượt 7.878 xu/lượt 8.484 xu/lượt 8.787 xu/lượt 9.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.48 xu/lượt 30.524 xu/lượt 32.872 xu/lượt 34.046 xu/lượt 35.22 xu/lượt
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
17.92 xu/lượt 23.296 xu/lượt 25.088 xu/lượt 25.984 xu/lượt 26.88 xu/lượt
19.16 xu/lượt 24.908 xu/lượt 26.824 xu/lượt 27.782 xu/lượt 28.74 xu/lượt
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
113.3 xu/lượt 147.29 xu/lượt 158.62 xu/lượt 164.285 xu/lượt 169.95 xu/lượt
84.46 xu/lượt 109.798 xu/lượt 118.244 xu/lượt 122.467 xu/lượt 126.69 xu/lượt
87.55 xu/lượt 113.815 xu/lượt 122.57 xu/lượt 126.9475 xu/lượt 131.325 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
77.25 xu/lượt 100.425 xu/lượt 108.15 xu/lượt 112.0125 xu/lượt 115.875 xu/lượt
79.31 xu/lượt 103.103 xu/lượt 111.034 xu/lượt 114.9995 xu/lượt 118.965 xu/lượt
144.2 xu/lượt 187.46 xu/lượt 201.88 xu/lượt 209.09 xu/lượt 216.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0618 xu/lượt 0.08034 xu/lượt 0.08652 xu/lượt 0.08961 xu/lượt 0.0927 xu/lượt
0.0721 xu/lượt 0.09373 xu/lượt 0.10094 xu/lượt 0.104545 xu/lượt 0.10815 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
765.29 xu/lượt 994.877 xu/lượt 1071.406 xu/lượt 1109.6705 xu/lượt 1147.935 xu/lượt
824 xu/lượt 1071.2 xu/lượt 1153.6 xu/lượt 1194.8 xu/lượt 1236 xu/lượt
927 xu/lượt 1205.1 xu/lượt 1297.8 xu/lượt 1344.15 xu/lượt 1390.5 xu/lượt
509.85 xu/lượt 662.805 xu/lượt 713.79 xu/lượt 739.2825 xu/lượt 764.775 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
3.61 xu/lượt 4.693 xu/lượt 5.054 xu/lượt 5.2345 xu/lượt 5.415 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
360.5 xu/lượt 468.65 xu/lượt 504.7 xu/lượt 522.725 xu/lượt 540.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.515 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.74675 xu/lượt 0.7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3296 xu/lượt 4284.8 xu/lượt 4614.4 xu/lượt 4779.2 xu/lượt 4944 xu/lượt
6283 xu/lượt 8167.9 xu/lượt 8796.2 xu/lượt 9110.35 xu/lượt 9424.5 xu/lượt
12463 xu/lượt 16201.9 xu/lượt 17448.2 xu/lượt 18071.35 xu/lượt 18694.5 xu/lượt
18751.15 xu/lượt 24376.495 xu/lượt 26251.61 xu/lượt 27189.1675 xu/lượt 28126.725 xu/lượt
24874.5 xu/lượt 32336.85 xu/lượt 34824.3 xu/lượt 36068.025 xu/lượt 37311.75 xu/lượt
37384.88 xu/lượt 48600.344 xu/lượt 52338.832 xu/lượt 54208.076 xu/lượt 56077.32 xu/lượt
48875.56 xu/lượt 63538.228 xu/lượt 68425.784 xu/lượt 70869.562 xu/lượt 73313.34 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
535600 xu/lượt 696280 xu/lượt 749840 xu/lượt 776620 xu/lượt 803400 xu/lượt
957900 xu/lượt 1245270 xu/lượt 1341060 xu/lượt 1388955 xu/lượt 1436850 xu/lượt
1375050 xu/lượt 1787565 xu/lượt 1925070 xu/lượt 1993822.5 xu/lượt 2062575 xu/lượt
1828250 xu/lượt 2376725 xu/lượt 2559550 xu/lượt 2650962.5 xu/lượt 2742375 xu/lượt
2667700 xu/lượt 3468010 xu/lượt 3734780 xu/lượt 3868165 xu/lượt 4001550 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
47.38 xu/lượt 61.594 xu/lượt 66.332 xu/lượt 68.701 xu/lượt 71.07 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
437.75 xu/lượt 569.075 xu/lượt 612.85 xu/lượt 634.7375 xu/lượt 656.625 xu/lượt
654.05 xu/lượt 850.265 xu/lượt 915.67 xu/lượt 948.3725 xu/lượt 981.075 xu/lượt
870.35 xu/lượt 1131.455 xu/lượt 1218.49 xu/lượt 1262.0075 xu/lượt 1305.525 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
93.73 xu/lượt 121.849 xu/lượt 131.222 xu/lượt 135.9085 xu/lượt 140.595 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
79.31 xu/lượt 103.103 xu/lượt 111.034 xu/lượt 114.9995 xu/lượt 118.965 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
32.96 xu/lượt 42.848 xu/lượt 46.144 xu/lượt 47.792 xu/lượt 49.44 xu/lượt
29.87 xu/lượt 38.831 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.3115 xu/lượt 44.805 xu/lượt
49.44 xu/lượt 64.272 xu/lượt 69.216 xu/lượt 71.688 xu/lượt 74.16 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
618 xu/lượt 803.4 xu/lượt 865.2 xu/lượt 896.1 xu/lượt 927 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
27.81 xu/lượt 36.153 xu/lượt 38.934 xu/lượt 40.3245 xu/lượt 41.715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.79 xu/lượt 12.727 xu/lượt 13.706 xu/lượt 14.1955 xu/lượt 14.685 xu/lượt
14.42 xu/lượt 18.746 xu/lượt 20.188 xu/lượt 20.909 xu/lượt 21.63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
26.78 xu/lượt 34.814 xu/lượt 37.492 xu/lượt 38.831 xu/lượt 40.17 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
249.26 xu/lượt 324.038 xu/lượt 348.964 xu/lượt 361.427 xu/lượt 373.89 xu/lượt
158.62 xu/lượt 206.206 xu/lượt 222.068 xu/lượt 229.999 xu/lượt 237.93 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
123.6 xu/lượt 160.68 xu/lượt 173.04 xu/lượt 179.22 xu/lượt 185.4 xu/lượt
154.5 xu/lượt 200.85 xu/lượt 216.3 xu/lượt 224.025 xu/lượt 231.75 xu/lượt
257.5 xu/lượt 334.75 xu/lượt 360.5 xu/lượt 373.375 xu/lượt 386.25 xu/lượt
463.5 xu/lượt 602.55 xu/lượt 648.9 xu/lượt 672.075 xu/lượt 695.25 xu/lượt
721 xu/lượt 937.3 xu/lượt 1009.4 xu/lượt 1045.45 xu/lượt 1081.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
47.38 xu/lượt 61.594 xu/lượt 66.332 xu/lượt 68.701 xu/lượt 71.07 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
39.14 xu/lượt 50.882 xu/lượt 54.796 xu/lượt 56.753 xu/lượt 58.71 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
257.5 xu/lượt 334.75 xu/lượt 360.5 xu/lượt 373.375 xu/lượt 386.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1091.8 xu/lượt 1419.34 xu/lượt 1528.52 xu/lượt 1583.11 xu/lượt 1637.7 xu/lượt
1225.7 xu/lượt 1593.41 xu/lượt 1715.98 xu/lượt 1777.265 xu/lượt 1838.55 xu/lượt
2626.5 xu/lượt 3414.45 xu/lượt 3677.1 xu/lượt 3808.425 xu/lượt 3939.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21.34 xu/lượt 27.742 xu/lượt 29.876 xu/lượt 30.943 xu/lượt 32.01 xu/lượt
23.28 xu/lượt 30.264 xu/lượt 32.592 xu/lượt 33.756 xu/lượt 34.92 xu/lượt
24.25 xu/lượt 31.525 xu/lượt 33.95 xu/lượt 35.1625 xu/lượt 36.375 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1545 xu/lượt 2008.5 xu/lượt 2163 xu/lượt 2240.25 xu/lượt 2317.5 xu/lượt
824 xu/lượt 1071.2 xu/lượt 1153.6 xu/lượt 1194.8 xu/lượt 1236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
320.33 xu/lượt 416.429 xu/lượt 448.462 xu/lượt 464.4785 xu/lượt 480.495 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
221.45 xu/lượt 287.885 xu/lượt 310.03 xu/lượt 321.1025 xu/lượt 332.175 xu/lượt
159.65 xu/lượt 207.545 xu/lượt 223.51 xu/lượt 231.4925 xu/lượt 239.475 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
0.309 xu/lượt 0.4017 xu/lượt 0.4326 xu/lượt 0.44805 xu/lượt 0.4635 xu/lượt
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
515 xu/lượt 669.5 xu/lượt 721 xu/lượt 746.75 xu/lượt 772.5 xu/lượt
412 xu/lượt 535.6 xu/lượt 576.8 xu/lượt 597.4 xu/lượt 618 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
1.648 xu/lượt 2.1424 xu/lượt 2.3072 xu/lượt 2.3896 xu/lượt 2.472 xu/lượt
3.3 xu/lượt 4.29 xu/lượt 4.62 xu/lượt 4.785 xu/lượt 4.95 xu/lượt
4.64 xu/lượt 6.032 xu/lượt 6.496 xu/lượt 6.728 xu/lượt 6.96 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
0.0515 xu/lượt 0.06695 xu/lượt 0.0721 xu/lượt 0.074675 xu/lượt 0.07725 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
257.5 xu/lượt 334.75 xu/lượt 360.5 xu/lượt 373.375 xu/lượt 386.25 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
67.98 xu/lượt 88.374 xu/lượt 95.172 xu/lượt 98.571 xu/lượt 101.97 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
45.32 xu/lượt 58.916 xu/lượt 63.448 xu/lượt 65.714 xu/lượt 67.98 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1545 xu/lượt 2008.5 xu/lượt 2163 xu/lượt 2240.25 xu/lượt 2317.5 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
144.2 xu/lượt 187.46 xu/lượt 201.88 xu/lượt 209.09 xu/lượt 216.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
128.75 xu/lượt 167.375 xu/lượt 180.25 xu/lượt 186.6875 xu/lượt 193.125 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
131.84 xu/lượt 171.392 xu/lượt 184.576 xu/lượt 191.168 xu/lượt 197.76 xu/lượt
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
73.13 xu/lượt 95.069 xu/lượt 102.382 xu/lượt 106.0385 xu/lượt 109.695 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.88 xu/lượt 3.744 xu/lượt 4.032 xu/lượt 4.176 xu/lượt 4.32 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
669.5 xu/lượt 870.35 xu/lượt 937.3 xu/lượt 970.775 xu/lượt 1004.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
123.6 xu/lượt 160.68 xu/lượt 173.04 xu/lượt 179.22 xu/lượt 185.4 xu/lượt
164.8 xu/lượt 214.24 xu/lượt 230.72 xu/lượt 238.96 xu/lượt 247.2 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
164.8 xu/lượt 214.24 xu/lượt 230.72 xu/lượt 238.96 xu/lượt 247.2 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
113.3 xu/lượt 147.29 xu/lượt 158.62 xu/lượt 164.285 xu/lượt 169.95 xu/lượt
149.35 xu/lượt 194.155 xu/lượt 209.09 xu/lượt 216.5575 xu/lượt 224.025 xu/lượt