Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
0.721 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 1.0094 xu/lượt 1.04545 xu/lượt 1.0815 xu/lượt
1.24 xu/lượt 1.612 xu/lượt 1.736 xu/lượt 1.798 xu/lượt 1.86 xu/lượt
1.55 xu/lượt 2.015 xu/lượt 2.17 xu/lượt 2.2475 xu/lượt 2.325 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
5.67 xu/lượt 7.371 xu/lượt 7.938 xu/lượt 8.2215 xu/lượt 8.505 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
29.87 xu/lượt 38.831 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.3115 xu/lượt 44.805 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
18.03 xu/lượt 23.439 xu/lượt 25.242 xu/lượt 26.1435 xu/lượt 27.045 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
4.64 xu/lượt 6.032 xu/lượt 6.496 xu/lượt 6.728 xu/lượt 6.96 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.39 xu/lượt 17.407 xu/lượt 18.746 xu/lượt 19.4155 xu/lượt 20.085 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
618 xu/lượt 803.4 xu/lượt 865.2 xu/lượt 896.1 xu/lượt 927 xu/lượt
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
515 xu/lượt 669.5 xu/lượt 721 xu/lượt 746.75 xu/lượt 772.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
87.55 xu/lượt 113.815 xu/lượt 122.57 xu/lượt 126.9475 xu/lượt 131.325 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
28.33 xu/lượt 36.829 xu/lượt 39.662 xu/lượt 41.0785 xu/lượt 42.495 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1030 xu/lượt 1339 xu/lượt 1442 xu/lượt 1493.5 xu/lượt 1545 xu/lượt
3090 xu/lượt 4017 xu/lượt 4326 xu/lượt 4480.5 xu/lượt 4635 xu/lượt
1236 xu/lượt 1606.8 xu/lượt 1730.4 xu/lượt 1792.2 xu/lượt 1854 xu/lượt
1339 xu/lượt 1740.7 xu/lượt 1874.6 xu/lượt 1941.55 xu/lượt 2008.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
19.57 xu/lượt 25.441 xu/lượt 27.398 xu/lượt 28.3765 xu/lượt 29.355 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
47.38 xu/lượt 61.594 xu/lượt 66.332 xu/lượt 68.701 xu/lượt 71.07 xu/lượt
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
90.64 xu/lượt 117.832 xu/lượt 126.896 xu/lượt 131.428 xu/lượt 135.96 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
0.721 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 1.0094 xu/lượt 1.04545 xu/lượt 1.0815 xu/lượt
1.24 xu/lượt 1.612 xu/lượt 1.736 xu/lượt 1.798 xu/lượt 1.86 xu/lượt
1.55 xu/lượt 2.015 xu/lượt 2.17 xu/lượt 2.2475 xu/lượt 2.325 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.93 xu/lượt 41.509 xu/lượt 44.702 xu/lượt 46.2985 xu/lượt 47.895 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
169.95 xu/lượt 220.935 xu/lượt 237.93 xu/lượt 246.4275 xu/lượt 254.925 xu/lượt
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
339.9 xu/lượt 441.87 xu/lượt 475.86 xu/lượt 492.855 xu/lượt 509.85 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
58.71 xu/lượt 76.323 xu/lượt 82.194 xu/lượt 85.1295 xu/lượt 88.065 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
49.44 xu/lượt 64.272 xu/lượt 69.216 xu/lượt 71.688 xu/lượt 74.16 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
32.96 xu/lượt 42.848 xu/lượt 46.144 xu/lượt 47.792 xu/lượt 49.44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
154.5 xu/lượt 200.85 xu/lượt 216.3 xu/lượt 224.025 xu/lượt 231.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.78 xu/lượt 34.814 xu/lượt 37.492 xu/lượt 38.831 xu/lượt 40.17 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1699.5 xu/lượt 2209.35 xu/lượt 2379.3 xu/lượt 2464.275 xu/lượt 2549.25 xu/lượt
2575 xu/lượt 3347.5 xu/lượt 3605 xu/lượt 3733.75 xu/lượt 3862.5 xu/lượt
1905.5 xu/lượt 2477.15 xu/lượt 2667.7 xu/lượt 2762.975 xu/lượt 2858.25 xu/lượt
2060 xu/lượt 2678 xu/lượt 2884 xu/lượt 2987 xu/lượt 3090 xu/lượt
6180 xu/lượt 8034 xu/lượt 8652 xu/lượt 8961 xu/lượt 9270 xu/lượt
5665 xu/lượt 7364.5 xu/lượt 7931 xu/lượt 8214.25 xu/lượt 8497.5 xu/lượt
10300 xu/lượt 13390 xu/lượt 14420 xu/lượt 14935 xu/lượt 15450 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
6180 xu/lượt 8034 xu/lượt 8652 xu/lượt 8961 xu/lượt 9270 xu/lượt
13390 xu/lượt 17407 xu/lượt 18746 xu/lượt 19415.5 xu/lượt 20085 xu/lượt
2060 xu/lượt 2678 xu/lượt 2884 xu/lượt 2987 xu/lượt 3090 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309000 xu/lượt 401700 xu/lượt 432600 xu/lượt 448050 xu/lượt 463500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5150 xu/lượt 6695 xu/lượt 7210 xu/lượt 7467.5 xu/lượt 7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.2575 xu/lượt 0.33475 xu/lượt 0.3605 xu/lượt 0.373375 xu/lượt 0.38625 xu/lượt
0.515 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.74675 xu/lượt 0.7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
113.3 xu/lượt 147.29 xu/lượt 158.62 xu/lượt 164.285 xu/lượt 169.95 xu/lượt
87.55 xu/lượt 113.815 xu/lượt 122.57 xu/lượt 126.9475 xu/lượt 131.325 xu/lượt
47.38 xu/lượt 61.594 xu/lượt 66.332 xu/lượt 68.701 xu/lượt 71.07 xu/lượt
77.25 xu/lượt 100.425 xu/lượt 108.15 xu/lượt 112.0125 xu/lượt 115.875 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.206 xu/lượt 0.2678 xu/lượt 0.2884 xu/lượt 0.2987 xu/lượt 0.309 xu/lượt
0.0824 xu/lượt 0.10712 xu/lượt 0.11536 xu/lượt 0.11948 xu/lượt 0.1236 xu/lượt
0.309 xu/lượt 0.4017 xu/lượt 0.4326 xu/lượt 0.44805 xu/lượt 0.4635 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
0.0824 xu/lượt 0.10712 xu/lượt 0.11536 xu/lượt 0.11948 xu/lượt 0.1236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
824 xu/lượt 1071.2 xu/lượt 1153.6 xu/lượt 1194.8 xu/lượt 1236 xu/lượt
927 xu/lượt 1205.1 xu/lượt 1297.8 xu/lượt 1344.15 xu/lượt 1390.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
365.65 xu/lượt 475.345 xu/lượt 511.91 xu/lượt 530.1925 xu/lượt 548.475 xu/lượt
544.87 xu/lượt 708.331 xu/lượt 762.818 xu/lượt 790.0615 xu/lượt 817.305 xu/lượt
698.34 xu/lượt 907.842 xu/lượt 977.676 xu/lượt 1012.593 xu/lượt 1047.51 xu/lượt
941.42 xu/lượt 1223.846 xu/lượt 1317.988 xu/lượt 1365.059 xu/lượt 1412.13 xu/lượt
1061.93 xu/lượt 1380.509 xu/lượt 1486.702 xu/lượt 1539.7985 xu/lượt 1592.895 xu/lượt
1182.44 xu/lượt 1537.172 xu/lượt 1655.416 xu/lượt 1714.538 xu/lượt 1773.66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
360.5 xu/lượt 468.65 xu/lượt 504.7 xu/lượt 522.725 xu/lượt 540.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.515 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.74675 xu/lượt 0.7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3296 xu/lượt 4284.8 xu/lượt 4614.4 xu/lượt 4779.2 xu/lượt 4944 xu/lượt
6283 xu/lượt 8167.9 xu/lượt 8796.2 xu/lượt 9110.35 xu/lượt 9424.5 xu/lượt
12463 xu/lượt 16201.9 xu/lượt 17448.2 xu/lượt 18071.35 xu/lượt 18694.5 xu/lượt
18751.15 xu/lượt 24376.495 xu/lượt 26251.61 xu/lượt 27189.1675 xu/lượt 28126.725 xu/lượt
24874.5 xu/lượt 32336.85 xu/lượt 34824.3 xu/lượt 36068.025 xu/lượt 37311.75 xu/lượt
37384.88 xu/lượt 48600.344 xu/lượt 52338.832 xu/lượt 54208.076 xu/lượt 56077.32 xu/lượt
48875.56 xu/lượt 63538.228 xu/lượt 68425.784 xu/lượt 70869.562 xu/lượt 73313.34 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
535600 xu/lượt 696280 xu/lượt 749840 xu/lượt 776620 xu/lượt 803400 xu/lượt
957900 xu/lượt 1245270 xu/lượt 1341060 xu/lượt 1388955 xu/lượt 1436850 xu/lượt
1375050 xu/lượt 1787565 xu/lượt 1925070 xu/lượt 1993822.5 xu/lượt 2062575 xu/lượt
1828250 xu/lượt 2376725 xu/lượt 2559550 xu/lượt 2650962.5 xu/lượt 2742375 xu/lượt
2667700 xu/lượt 3468010 xu/lượt 3734780 xu/lượt 3868165 xu/lượt 4001550 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
47.38 xu/lượt 61.594 xu/lượt 66.332 xu/lượt 68.701 xu/lượt 71.07 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
437.75 xu/lượt 569.075 xu/lượt 612.85 xu/lượt 634.7375 xu/lượt 656.625 xu/lượt
654.05 xu/lượt 850.265 xu/lượt 915.67 xu/lượt 948.3725 xu/lượt 981.075 xu/lượt
870.35 xu/lượt 1131.455 xu/lượt 1218.49 xu/lượt 1262.0075 xu/lượt 1305.525 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
93.73 xu/lượt 121.849 xu/lượt 131.222 xu/lượt 135.9085 xu/lượt 140.595 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
14.42 xu/lượt 18.746 xu/lượt 20.188 xu/lượt 20.909 xu/lượt 21.63 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
32.96 xu/lượt 42.848 xu/lượt 46.144 xu/lượt 47.792 xu/lượt 49.44 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.309 xu/lượt 0.4017 xu/lượt 0.4326 xu/lượt 0.44805 xu/lượt 0.4635 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
1.55 xu/lượt 2.015 xu/lượt 2.17 xu/lượt 2.2475 xu/lượt 2.325 xu/lượt
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
618 xu/lượt 803.4 xu/lượt 865.2 xu/lượt 896.1 xu/lượt 927 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
27.81 xu/lượt 36.153 xu/lượt 38.934 xu/lượt 40.3245 xu/lượt 41.715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.79 xu/lượt 12.727 xu/lượt 13.706 xu/lượt 14.1955 xu/lượt 14.685 xu/lượt
14.42 xu/lượt 18.746 xu/lượt 20.188 xu/lượt 20.909 xu/lượt 21.63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
249.26 xu/lượt 324.038 xu/lượt 348.964 xu/lượt 361.427 xu/lượt 373.89 xu/lượt
158.62 xu/lượt 206.206 xu/lượt 222.068 xu/lượt 229.999 xu/lượt 237.93 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
515 xu/lượt 669.5 xu/lượt 721 xu/lượt 746.75 xu/lượt 772.5 xu/lượt
690.1 xu/lượt 897.13 xu/lượt 966.14 xu/lượt 1000.645 xu/lượt 1035.15 xu/lượt
267.8 xu/lượt 348.14 xu/lượt 374.92 xu/lượt 388.31 xu/lượt 401.7 xu/lượt
391.4 xu/lượt 508.82 xu/lượt 547.96 xu/lượt 567.53 xu/lượt 587.1 xu/lượt
298.7 xu/lượt 388.31 xu/lượt 418.18 xu/lượt 433.115 xu/lượt 448.05 xu/lượt
133.9 xu/lượt 174.07 xu/lượt 187.46 xu/lượt 194.155 xu/lượt 200.85 xu/lượt
463.5 xu/lượt 602.55 xu/lượt 648.9 xu/lượt 672.075 xu/lượt 695.25 xu/lượt
721 xu/lượt 937.3 xu/lượt 1009.4 xu/lượt 1045.45 xu/lượt 1081.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
257.5 xu/lượt 334.75 xu/lượt 360.5 xu/lượt 373.375 xu/lượt 386.25 xu/lượt
133.9 xu/lượt 174.07 xu/lượt 187.46 xu/lượt 194.155 xu/lượt 200.85 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1390.5 xu/lượt 1807.65 xu/lượt 1946.7 xu/lượt 2016.225 xu/lượt 2085.75 xu/lượt
1684.05 xu/lượt 2189.265 xu/lượt 2357.67 xu/lượt 2441.8725 xu/lượt 2526.075 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
74.16 xu/lượt 96.408 xu/lượt 103.824 xu/lượt 107.532 xu/lượt 111.24 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
576.8 xu/lượt 749.84 xu/lượt 807.52 xu/lượt 836.36 xu/lượt 865.2 xu/lượt
293.55 xu/lượt 381.615 xu/lượt 410.97 xu/lượt 425.6475 xu/lượt 440.325 xu/lượt
862.11 xu/lượt 1120.743 xu/lượt 1206.954 xu/lượt 1250.0595 xu/lượt 1293.165 xu/lượt
1147.42 xu/lượt 1491.646 xu/lượt 1606.388 xu/lượt 1663.759 xu/lượt 1721.13 xu/lượt
1432.73 xu/lượt 1862.549 xu/lượt 2005.822 xu/lượt 2077.4585 xu/lượt 2149.095 xu/lượt
1718.04 xu/lượt 2233.452 xu/lượt 2405.256 xu/lượt 2491.158 xu/lượt 2577.06 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
16.48 xu/lượt 21.424 xu/lượt 23.072 xu/lượt 23.896 xu/lượt 24.72 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
19.57 xu/lượt 25.441 xu/lượt 27.398 xu/lượt 28.3765 xu/lượt 29.355 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
49.44 xu/lượt 64.272 xu/lượt 69.216 xu/lượt 71.688 xu/lượt 74.16 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21.34 xu/lượt 27.742 xu/lượt 29.876 xu/lượt 30.943 xu/lượt 32.01 xu/lượt
23.28 xu/lượt 30.264 xu/lượt 32.592 xu/lượt 33.756 xu/lượt 34.92 xu/lượt
24.25 xu/lượt 31.525 xu/lượt 33.95 xu/lượt 35.1625 xu/lượt 36.375 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1545 xu/lượt 2008.5 xu/lượt 2163 xu/lượt 2240.25 xu/lượt 2317.5 xu/lượt
824 xu/lượt 1071.2 xu/lượt 1153.6 xu/lượt 1194.8 xu/lượt 1236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
320.33 xu/lượt 416.429 xu/lượt 448.462 xu/lượt 464.4785 xu/lượt 480.495 xu/lượt
28.84 xu/lượt 37.492 xu/lượt 40.376 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.26 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.103 xu/lượt 0.1339 xu/lượt 0.1442 xu/lượt 0.14935 xu/lượt 0.1545 xu/lượt
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
0.206 xu/lượt 0.2678 xu/lượt 0.2884 xu/lượt 0.2987 xu/lượt 0.309 xu/lượt
0.206 xu/lượt 0.2678 xu/lượt 0.2884 xu/lượt 0.2987 xu/lượt 0.309 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
515 xu/lượt 669.5 xu/lượt 721 xu/lượt 746.75 xu/lượt 772.5 xu/lượt
412 xu/lượt 535.6 xu/lượt 576.8 xu/lượt 597.4 xu/lượt 618 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
1.65 xu/lượt 2.145 xu/lượt 2.31 xu/lượt 2.3925 xu/lượt 2.475 xu/lượt
3.3 xu/lượt 4.29 xu/lượt 4.62 xu/lượt 4.785 xu/lượt 4.95 xu/lượt
4.64 xu/lượt 6.032 xu/lượt 6.496 xu/lượt 6.728 xu/lượt 6.96 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
67.98 xu/lượt 88.374 xu/lượt 95.172 xu/lượt 98.571 xu/lượt 101.97 xu/lượt
31.93 xu/lượt 41.509 xu/lượt 44.702 xu/lượt 46.2985 xu/lượt 47.895 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
39.14 xu/lượt 50.882 xu/lượt 54.796 xu/lượt 56.753 xu/lượt 58.71 xu/lượt
39.14 xu/lượt 50.882 xu/lượt 54.796 xu/lượt 56.753 xu/lượt 58.71 xu/lượt
45.32 xu/lượt 58.916 xu/lượt 63.448 xu/lượt 65.714 xu/lượt 67.98 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
113.3 xu/lượt 147.29 xu/lượt 158.62 xu/lượt 164.285 xu/lượt 169.95 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1339 xu/lượt 1740.7 xu/lượt 1874.6 xu/lượt 1941.55 xu/lượt 2008.5 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
143.17 xu/lượt 186.121 xu/lượt 200.438 xu/lượt 207.5965 xu/lượt 214.755 xu/lượt
280.16 xu/lượt 364.208 xu/lượt 392.224 xu/lượt 406.232 xu/lượt 420.24 xu/lượt
462.47 xu/lượt 601.211 xu/lượt 647.458 xu/lượt 670.5815 xu/lượt 693.705 xu/lượt
614.91 xu/lượt 799.383 xu/lượt 860.874 xu/lượt 891.6195 xu/lượt 922.365 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
144.2 xu/lượt 187.46 xu/lượt 201.88 xu/lượt 209.09 xu/lượt 216.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
128.75 xu/lượt 167.375 xu/lượt 180.25 xu/lượt 186.6875 xu/lượt 193.125 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
131.84 xu/lượt 171.392 xu/lượt 184.576 xu/lượt 191.168 xu/lượt 197.76 xu/lượt
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
73.13 xu/lượt 95.069 xu/lượt 102.382 xu/lượt 106.0385 xu/lượt 109.695 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
721 xu/lượt 937.3 xu/lượt 1009.4 xu/lượt 1045.45 xu/lượt 1081.5 xu/lượt
1442 xu/lượt 1874.6 xu/lượt 2018.8 xu/lượt 2090.9 xu/lượt 2163 xu/lượt
2163 xu/lượt 2811.9 xu/lượt 3028.2 xu/lượt 3136.35 xu/lượt 3244.5 xu/lượt
2884 xu/lượt 3749.2 xu/lượt 4037.6 xu/lượt 4181.8 xu/lượt 4326 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.88 xu/lượt 3.744 xu/lượt 4.032 xu/lượt 4.176 xu/lượt 4.32 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5665 xu/lượt 7364.5 xu/lượt 7931 xu/lượt 8214.25 xu/lượt 8497.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
669.5 xu/lượt 870.35 xu/lượt 937.3 xu/lượt 970.775 xu/lượt 1004.25 xu/lượt