Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.9064 xu/lượt 1.17832 xu/lượt 1.26896 xu/lượt 1.31428 xu/lượt 1.3596 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.854 xu/lượt 2.4102 xu/lượt 2.5956 xu/lượt 2.6883 xu/lượt 2.781 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
0.6695 xu/lượt 0.87035 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 0.970775 xu/lượt 1.00425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
4.12 xu/lượt 5.356 xu/lượt 5.768 xu/lượt 5.974 xu/lượt 6.18 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
13.18 xu/lượt 17.134 xu/lượt 18.452 xu/lượt 19.111 xu/lượt 19.77 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.8 xu/lượt 8.84 xu/lượt 9.52 xu/lượt 9.86 xu/lượt 10.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.55 xu/lượt 20.215 xu/lượt 21.77 xu/lượt 22.5475 xu/lượt 23.325 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
7.83 xu/lượt 10.179 xu/lượt 10.962 xu/lượt 11.3535 xu/lượt 11.745 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
1009.4 xu/lượt 1312.22 xu/lượt 1413.16 xu/lượt 1463.63 xu/lượt 1514.1 xu/lượt
90.64 xu/lượt 117.832 xu/lượt 126.896 xu/lượt 131.428 xu/lượt 135.96 xu/lượt
86.37 xu/lượt 112.281 xu/lượt 120.918 xu/lượt 125.2365 xu/lượt 129.555 xu/lượt
7.93 xu/lượt 10.309 xu/lượt 11.102 xu/lượt 11.4985 xu/lượt 11.895 xu/lượt
12.31 xu/lượt 16.003 xu/lượt 17.234 xu/lượt 17.8495 xu/lượt 18.465 xu/lượt
169.95 xu/lượt 220.935 xu/lượt 237.93 xu/lượt 246.4275 xu/lượt 254.925 xu/lượt
7.73 xu/lượt 10.049 xu/lượt 10.822 xu/lượt 11.2085 xu/lượt 11.595 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
618 xu/lượt 803.4 xu/lượt 865.2 xu/lượt 896.1 xu/lượt 927 xu/lượt
89.28 xu/lượt 116.064 xu/lượt 124.992 xu/lượt 129.456 xu/lượt 133.92 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
46.35 xu/lượt 60.255 xu/lượt 64.89 xu/lượt 67.2075 xu/lượt 69.525 xu/lượt
49.03 xu/lượt 63.739 xu/lượt 68.642 xu/lượt 71.0935 xu/lượt 73.545 xu/lượt
31.42 xu/lượt 40.846 xu/lượt 43.988 xu/lượt 45.559 xu/lượt 47.13 xu/lượt
23.18 xu/lượt 30.134 xu/lượt 32.452 xu/lượt 33.611 xu/lượt 34.77 xu/lượt
21.22 xu/lượt 27.586 xu/lượt 29.708 xu/lượt 30.769 xu/lượt 31.83 xu/lượt
23.69 xu/lượt 30.797 xu/lượt 33.166 xu/lượt 34.3505 xu/lượt 35.535 xu/lượt
7.11 xu/lượt 9.243 xu/lượt 9.954 xu/lượt 10.3095 xu/lượt 10.665 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
6.8 xu/lượt 8.84 xu/lượt 9.52 xu/lượt 9.86 xu/lượt 10.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1223.64 xu/lượt 1590.732 xu/lượt 1713.096 xu/lượt 1774.278 xu/lượt 1835.46 xu/lượt
2024.57 xu/lượt 2631.941 xu/lượt 2834.398 xu/lượt 2935.6265 xu/lượt 3036.855 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
10.6 xu/lượt 13.78 xu/lượt 14.84 xu/lượt 15.37 xu/lượt 15.9 xu/lượt
10.6 xu/lượt 13.78 xu/lượt 14.84 xu/lượt 15.37 xu/lượt 15.9 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.19 xu/lượt 2.847 xu/lượt 3.066 xu/lượt 3.1755 xu/lượt 3.285 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
21.63 xu/lượt 28.119 xu/lượt 30.282 xu/lượt 31.3635 xu/lượt 32.445 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.618 xu/lượt 0.8034 xu/lượt 0.8652 xu/lượt 0.8961 xu/lượt 0.927 xu/lượt
0.721 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 1.0094 xu/lượt 1.04545 xu/lượt 1.0815 xu/lượt
1.236 xu/lượt 1.6068 xu/lượt 1.7304 xu/lượt 1.7922 xu/lượt 1.854 xu/lượt
1.545 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.163 xu/lượt 2.24025 xu/lượt 2.3175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
39.14 xu/lượt 50.882 xu/lượt 54.796 xu/lượt 56.753 xu/lượt 58.71 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
169.95 xu/lượt 220.935 xu/lượt 237.93 xu/lượt 246.4275 xu/lượt 254.925 xu/lượt
206 xu/lượt 267.8 xu/lượt 288.4 xu/lượt 298.7 xu/lượt 309 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2969.37 xu/lượt 3860.181 xu/lượt 4157.118 xu/lượt 4305.5865 xu/lượt 4454.055 xu/lượt
2969.37 xu/lượt 3860.181 xu/lượt 4157.118 xu/lượt 4305.5865 xu/lượt 4454.055 xu/lượt
2969.37 xu/lượt 3860.181 xu/lượt 4157.118 xu/lượt 4305.5865 xu/lượt 4454.055 xu/lượt
2969.37 xu/lượt 3860.181 xu/lượt 4157.118 xu/lượt 4305.5865 xu/lượt 4454.055 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
376.55 xu/lượt 489.515 xu/lượt 527.17 xu/lượt 545.9975 xu/lượt 564.825 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
23.79 xu/lượt 30.927 xu/lượt 33.306 xu/lượt 34.4955 xu/lượt 35.685 xu/lượt
23.79 xu/lượt 30.927 xu/lượt 33.306 xu/lượt 34.4955 xu/lượt 35.685 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
81.66 xu/lượt 106.158 xu/lượt 114.324 xu/lượt 118.407 xu/lượt 122.49 xu/lượt
752.24 xu/lượt 977.912 xu/lượt 1053.136 xu/lượt 1090.748 xu/lượt 1128.36 xu/lượt
23.69 xu/lượt 30.797 xu/lượt 33.166 xu/lượt 34.3505 xu/lượt 35.535 xu/lượt
23.69 xu/lượt 30.797 xu/lượt 33.166 xu/lượt 34.3505 xu/lượt 35.535 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.79 xu/lượt 30.927 xu/lượt 33.306 xu/lượt 34.4955 xu/lượt 35.685 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
227.63 xu/lượt 295.919 xu/lượt 318.682 xu/lượt 330.0635 xu/lượt 341.445 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
72.1 xu/lượt 93.73 xu/lượt 100.94 xu/lượt 104.545 xu/lượt 108.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
48.93 xu/lượt 63.609 xu/lượt 68.502 xu/lượt 70.9485 xu/lượt 73.395 xu/lượt
27.81 xu/lượt 36.153 xu/lượt 38.934 xu/lượt 40.3245 xu/lượt 41.715 xu/lượt
41.72 xu/lượt 54.236 xu/lượt 58.408 xu/lượt 60.494 xu/lượt 62.58 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
83.28 xu/lượt 108.264 xu/lượt 116.592 xu/lượt 120.756 xu/lượt 124.92 xu/lượt
107.12 xu/lượt 139.256 xu/lượt 149.968 xu/lượt 155.324 xu/lượt 160.68 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1427.58 xu/lượt 1855.854 xu/lượt 1998.612 xu/lượt 2069.991 xu/lượt 2141.37 xu/lượt
1427.58 xu/lượt 1855.854 xu/lượt 1998.612 xu/lượt 2069.991 xu/lượt 2141.37 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
154.5 xu/lượt 200.85 xu/lượt 216.3 xu/lượt 224.025 xu/lượt 231.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
29.15 xu/lượt 37.895 xu/lượt 40.81 xu/lượt 42.2675 xu/lượt 43.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.21 xu/lượt 9.373 xu/lượt 10.094 xu/lượt 10.4545 xu/lượt 10.815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.93 xu/lượt 10.309 xu/lượt 11.102 xu/lượt 11.4985 xu/lượt 11.895 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1236 xu/lượt 1606.8 xu/lượt 1730.4 xu/lượt 1792.2 xu/lượt 1854 xu/lượt
3605 xu/lượt 4686.5 xu/lượt 5047 xu/lượt 5227.25 xu/lượt 5407.5 xu/lượt
7210 xu/lượt 9373 xu/lượt 10094 xu/lượt 10454.5 xu/lượt 10815 xu/lượt
9270 xu/lượt 12051 xu/lượt 12978 xu/lượt 13441.5 xu/lượt 13905 xu/lượt
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
23690 xu/lượt 30797 xu/lượt 33166 xu/lượt 34350.5 xu/lượt 35535 xu/lượt
51500 xu/lượt 66950 xu/lượt 72100 xu/lượt 74675 xu/lượt 77250 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
51500 xu/lượt 66950 xu/lượt 72100 xu/lượt 74675 xu/lượt 77250 xu/lượt
8240 xu/lượt 10712 xu/lượt 11536 xu/lượt 11948 xu/lượt 12360 xu/lượt
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
15450 xu/lượt 20085 xu/lượt 21630 xu/lượt 22402.5 xu/lượt 23175 xu/lượt
1236 xu/lượt 1606.8 xu/lượt 1730.4 xu/lượt 1792.2 xu/lượt 1854 xu/lượt
1854 xu/lượt 2410.2 xu/lượt 2595.6 xu/lượt 2688.3 xu/lượt 2781 xu/lượt
7725 xu/lượt 10042.5 xu/lượt 10815 xu/lượt 11201.25 xu/lượt 11587.5 xu/lượt
2575 xu/lượt 3347.5 xu/lượt 3605 xu/lượt 3733.75 xu/lượt 3862.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
6695 xu/lượt 8703.5 xu/lượt 9373 xu/lượt 9707.75 xu/lượt 10042.5 xu/lượt
2575 xu/lượt 3347.5 xu/lượt 3605 xu/lượt 3733.75 xu/lượt 3862.5 xu/lượt
9270 xu/lượt 12051 xu/lượt 12978 xu/lượt 13441.5 xu/lượt 13905 xu/lượt
12360 xu/lượt 16068 xu/lượt 17304 xu/lượt 17922 xu/lượt 18540 xu/lượt
2060 xu/lượt 2678 xu/lượt 2884 xu/lượt 2987 xu/lượt 3090 xu/lượt
5721.65 xu/lượt 7438.145 xu/lượt 8010.31 xu/lượt 8296.3925 xu/lượt 8582.475 xu/lượt
3605 xu/lượt 4686.5 xu/lượt 5047 xu/lượt 5227.25 xu/lượt 5407.5 xu/lượt
5721.65 xu/lượt 7438.145 xu/lượt 8010.31 xu/lượt 8296.3925 xu/lượt 8582.475 xu/lượt
3605 xu/lượt 4686.5 xu/lượt 5047 xu/lượt 5227.25 xu/lượt 5407.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
17.51 xu/lượt 22.763 xu/lượt 24.514 xu/lượt 25.3895 xu/lượt 26.265 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
132097.5 xu/lượt 171726.75 xu/lượt 184936.5 xu/lượt 191541.375 xu/lượt 198146.25 xu/lượt
97850 xu/lượt 127205 xu/lượt 136990 xu/lượt 141882.5 xu/lượt 146775 xu/lượt
195700 xu/lượt 254410 xu/lượt 273980 xu/lượt 283765 xu/lượt 293550 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
144200 xu/lượt 187460 xu/lượt 201880 xu/lượt 209090 xu/lượt 216300 xu/lượt
72100 xu/lượt 93730 xu/lượt 100940 xu/lượt 104545 xu/lượt 108150 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25235 xu/lượt 32805.5 xu/lượt 35329 xu/lượt 36590.75 xu/lượt 37852.5 xu/lượt
36050 xu/lượt 46865 xu/lượt 50470 xu/lượt 52272.5 xu/lượt 54075 xu/lượt
54075 xu/lượt 70297.5 xu/lượt 75705 xu/lượt 78408.75 xu/lượt 81112.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.12 xu/lượt 14.456 xu/lượt 15.568 xu/lượt 16.124 xu/lượt 16.68 xu/lượt
16.69 xu/lượt 21.697 xu/lượt 23.366 xu/lượt 24.2005 xu/lượt 25.035 xu/lượt
19.47 xu/lượt 25.311 xu/lượt 27.258 xu/lượt 28.2315 xu/lượt 29.205 xu/lượt
3.71 xu/lượt 4.823 xu/lượt 5.194 xu/lượt 5.3795 xu/lượt 5.565 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.53251 xu/lượt 0.692263 xu/lượt 0.745514 xu/lượt 0.7721395 xu/lượt 0.798765 xu/lượt
1.133 xu/lượt 1.4729 xu/lượt 1.5862 xu/lượt 1.64285 xu/lượt 1.6995 xu/lượt
2.0394 xu/lượt 2.65122 xu/lượt 2.85516 xu/lượt 2.95713 xu/lượt 3.0591 xu/lượt
2.78 xu/lượt 3.614 xu/lượt 3.892 xu/lượt 4.031 xu/lượt 4.17 xu/lượt
2.58 xu/lượt 3.354 xu/lượt 3.612 xu/lượt 3.741 xu/lượt 3.87 xu/lượt
1.854 xu/lượt 2.4102 xu/lượt 2.5956 xu/lượt 2.6883 xu/lượt 2.781 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.74 xu/lượt 15.262 xu/lượt 16.436 xu/lượt 17.023 xu/lượt 17.61 xu/lượt
2.35 xu/lượt 3.055 xu/lượt 3.29 xu/lượt 3.4075 xu/lượt 3.525 xu/lượt
3.71 xu/lượt 4.823 xu/lượt 5.194 xu/lượt 5.3795 xu/lượt 5.565 xu/lượt
14.83 xu/lượt 19.279 xu/lượt 20.762 xu/lượt 21.5035 xu/lượt 22.245 xu/lượt
14.21 xu/lượt 18.473 xu/lượt 19.894 xu/lượt 20.6045 xu/lượt 21.315 xu/lượt
21.01 xu/lượt 27.313 xu/lượt 29.414 xu/lượt 30.4645 xu/lượt 31.515 xu/lượt
22.25 xu/lượt 28.925 xu/lượt 31.15 xu/lượt 32.2625 xu/lượt 33.375 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.48 xu/lượt 30.524 xu/lượt 32.872 xu/lượt 34.046 xu/lượt 35.22 xu/lượt
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
17.92 xu/lượt 23.296 xu/lượt 25.088 xu/lượt 25.984 xu/lượt 26.88 xu/lượt
19.16 xu/lượt 24.908 xu/lượt 26.824 xu/lượt 27.782 xu/lượt 28.74 xu/lượt
24.72 xu/lượt 32.136 xu/lượt 34.608 xu/lượt 35.844 xu/lượt 37.08 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14.21 xu/lượt 18.473 xu/lượt 19.894 xu/lượt 20.6045 xu/lượt 21.315 xu/lượt
7.17 xu/lượt 9.321 xu/lượt 10.038 xu/lượt 10.3965 xu/lượt 10.755 xu/lượt
7.17 xu/lượt 9.321 xu/lượt 10.038 xu/lượt 10.3965 xu/lượt 10.755 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
4.94 xu/lượt 6.422 xu/lượt 6.916 xu/lượt 7.163 xu/lượt 7.41 xu/lượt
12.37 xu/lượt 16.081 xu/lượt 17.318 xu/lượt 17.9365 xu/lượt 18.555 xu/lượt
9.45 xu/lượt 12.285 xu/lượt 13.23 xu/lượt 13.7025 xu/lượt 14.175 xu/lượt
8.41 xu/lượt 10.933 xu/lượt 11.774 xu/lượt 12.1945 xu/lượt 12.615 xu/lượt
10.89 xu/lượt 14.157 xu/lượt 15.246 xu/lượt 15.7905 xu/lượt 16.335 xu/lượt
6.44 xu/lượt 8.372 xu/lượt 9.016 xu/lượt 9.338 xu/lượt 9.66 xu/lượt
34.64 xu/lượt 45.032 xu/lượt 48.496 xu/lượt 50.228 xu/lượt 51.96 xu/lượt
12.86 xu/lượt 16.718 xu/lượt 18.004 xu/lượt 18.647 xu/lượt 19.29 xu/lượt
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
128.67 xu/lượt 167.271 xu/lượt 180.138 xu/lượt 186.5715 xu/lượt 193.005 xu/lượt
109.38 xu/lượt 142.194 xu/lượt 153.132 xu/lượt 158.601 xu/lượt 164.07 xu/lượt
59.39 xu/lượt 77.207 xu/lượt 83.146 xu/lượt 86.1155 xu/lượt 89.085 xu/lượt
46.45 xu/lượt 60.385 xu/lượt 65.03 xu/lượt 67.3525 xu/lượt 69.675 xu/lượt
59.39 xu/lượt 77.207 xu/lượt 83.146 xu/lượt 86.1155 xu/lượt 89.085 xu/lượt
64.34 xu/lượt 83.642 xu/lượt 90.076 xu/lượt 93.293 xu/lượt 96.51 xu/lượt
88.37 xu/lượt 114.881 xu/lượt 123.718 xu/lượt 128.1365 xu/lượt 132.555 xu/lượt
169.06 xu/lượt 219.778 xu/lượt 236.684 xu/lượt 245.137 xu/lượt 253.59 xu/lượt
18.54 xu/lượt 24.102 xu/lượt 25.956 xu/lượt 26.883 xu/lượt 27.81 xu/lượt
33.65 xu/lượt 43.745 xu/lượt 47.11 xu/lượt 48.7925 xu/lượt 50.475 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.07828 xu/lượt 0.101764 xu/lượt 0.109592 xu/lượt 0.113506 xu/lượt 0.11742 xu/lượt
0.09373 xu/lượt 0.121849 xu/lượt 0.131222 xu/lượt 0.1359085 xu/lượt 0.140595 xu/lượt
3.33 xu/lượt 4.329 xu/lượt 4.662 xu/lượt 4.8285 xu/lượt 4.995 xu/lượt
0.02307 xu/lượt 0.029991 xu/lượt 0.032298 xu/lượt 0.0334515 xu/lượt 0.034605 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
765.29 xu/lượt 994.877 xu/lượt 1071.406 xu/lượt 1109.6705 xu/lượt 1147.935 xu/lượt
509.85 xu/lượt 662.805 xu/lượt 713.79 xu/lượt 739.2825 xu/lượt 764.775 xu/lượt
197.96 xu/lượt 257.348 xu/lượt 277.144 xu/lượt 287.042 xu/lượt 296.94 xu/lượt
237.55 xu/lượt 308.815 xu/lượt 332.57 xu/lượt 344.4475 xu/lượt 356.325 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
47.51 xu/lượt 61.763 xu/lượt 66.514 xu/lượt 68.8895 xu/lượt 71.265 xu/lượt
7.92 xu/lượt 10.296 xu/lượt 11.088 xu/lượt 11.484 xu/lượt 11.88 xu/lượt
2.97 xu/lượt 3.861 xu/lượt 4.158 xu/lượt 4.3065 xu/lượt 4.455 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
0.515 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.74675 xu/lượt 0.7725 xu/lượt
0.721 xu/lượt 0.9373 xu/lượt 1.0094 xu/lượt 1.04545 xu/lượt 1.0815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.45 xu/lượt 5.785 xu/lượt 6.23 xu/lượt 6.4525 xu/lượt 6.675 xu/lượt
11.33 xu/lượt 14.729 xu/lượt 15.862 xu/lượt 16.4285 xu/lượt 16.995 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.42 xu/lượt 9.646 xu/lượt 10.388 xu/lượt 10.759 xu/lượt 11.13 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.96 xu/lượt 5.148 xu/lượt 5.544 xu/lượt 5.742 xu/lượt 5.94 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.515 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.74675 xu/lượt 0.7725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3296 xu/lượt 4284.8 xu/lượt 4614.4 xu/lượt 4779.2 xu/lượt 4944 xu/lượt
6283 xu/lượt 8167.9 xu/lượt 8796.2 xu/lượt 9110.35 xu/lượt 9424.5 xu/lượt
12463 xu/lượt 16201.9 xu/lượt 17448.2 xu/lượt 18071.35 xu/lượt 18694.5 xu/lượt
18751.15 xu/lượt 24376.495 xu/lượt 26251.61 xu/lượt 27189.1675 xu/lượt 28126.725 xu/lượt
24874.5 xu/lượt 32336.85 xu/lượt 34824.3 xu/lượt 36068.025 xu/lượt 37311.75 xu/lượt
37384.88 xu/lượt 48600.344 xu/lượt 52338.832 xu/lượt 54208.076 xu/lượt 56077.32 xu/lượt
48875.56 xu/lượt 63538.228 xu/lượt 68425.784 xu/lượt 70869.562 xu/lượt 73313.34 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
535600 xu/lượt 696280 xu/lượt 749840 xu/lượt 776620 xu/lượt 803400 xu/lượt
957900 xu/lượt 1245270 xu/lượt 1341060 xu/lượt 1388955 xu/lượt 1436850 xu/lượt
1375050 xu/lượt 1787565 xu/lượt 1925070 xu/lượt 1993822.5 xu/lượt 2062575 xu/lượt
1828250 xu/lượt 2376725 xu/lượt 2559550 xu/lượt 2650962.5 xu/lượt 2742375 xu/lượt
2667700 xu/lượt 3468010 xu/lượt 3734780 xu/lượt 3868165 xu/lượt 4001550 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
1.19274 xu/lượt 1.550562 xu/lượt 1.669836 xu/lượt 1.729473 xu/lượt 1.78911 xu/lượt
1.97966 xu/lượt 2.573558 xu/lượt 2.771524 xu/lượt 2.870507 xu/lượt 2.96949 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.06 xu/lượt 2.678 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.987 xu/lượt 3.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
79.31 xu/lượt 103.103 xu/lượt 111.034 xu/lượt 114.9995 xu/lượt 118.965 xu/lượt
9.83 xu/lượt 12.779 xu/lượt 13.762 xu/lượt 14.2535 xu/lượt 14.745 xu/lượt
11.38 xu/lượt 14.794 xu/lượt 15.932 xu/lượt 16.501 xu/lượt 17.07 xu/lượt
29.87 xu/lượt 38.831 xu/lượt 41.818 xu/lượt 43.3115 xu/lượt 44.805 xu/lượt
49.44 xu/lượt 64.272 xu/lượt 69.216 xu/lượt 71.688 xu/lượt 74.16 xu/lượt
13.61 xu/lượt 17.693 xu/lượt 19.054 xu/lượt 19.7345 xu/lượt 20.415 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.17 xu/lượt 4.121 xu/lượt 4.438 xu/lượt 4.5965 xu/lượt 4.755 xu/lượt
1.9776 xu/lượt 2.57088 xu/lượt 2.76864 xu/lượt 2.86752 xu/lượt 2.9664 xu/lượt
2.97 xu/lượt 3.861 xu/lượt 4.158 xu/lượt 4.3065 xu/lượt 4.455 xu/lượt
1.48423 xu/lượt 1.929499 xu/lượt 2.077922 xu/lượt 2.1521335 xu/lượt 2.226345 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
103 xu/lượt 133.9 xu/lượt 144.2 xu/lượt 149.35 xu/lượt 154.5 xu/lượt
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.91 xu/lượt 5.083 xu/lượt 5.474 xu/lượt 5.6695 xu/lượt 5.865 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
27.81 xu/lượt 36.153 xu/lượt 38.934 xu/lượt 40.3245 xu/lượt 41.715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.96 xu/lượt 5.148 xu/lượt 5.544 xu/lượt 5.742 xu/lượt 5.94 xu/lượt
5.94 xu/lượt 7.722 xu/lượt 8.316 xu/lượt 8.613 xu/lượt 8.91 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.79 xu/lượt 12.727 xu/lượt 13.706 xu/lượt 14.1955 xu/lượt 14.685 xu/lượt
14.42 xu/lượt 18.746 xu/lượt 20.188 xu/lượt 20.909 xu/lượt 21.63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.824 xu/lượt 1.0712 xu/lượt 1.1536 xu/lượt 1.1948 xu/lượt 1.236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.64 xu/lượt 45.032 xu/lượt 48.496 xu/lượt 50.228 xu/lượt 51.96 xu/lượt
36.63 xu/lượt 47.619 xu/lượt 51.282 xu/lượt 53.1135 xu/lượt 54.945 xu/lượt
35.63 xu/lượt 46.319 xu/lượt 49.882 xu/lượt 51.6635 xu/lượt 53.445 xu/lượt
249.26 xu/lượt 324.038 xu/lượt 348.964 xu/lượt 361.427 xu/lượt 373.89 xu/lượt
158.62 xu/lượt 206.206 xu/lượt 222.068 xu/lượt 229.999 xu/lượt 237.93 xu/lượt
16.83 xu/lượt 21.879 xu/lượt 23.562 xu/lượt 24.4035 xu/lượt 25.245 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
126.2 xu/lượt 164.06 xu/lượt 176.68 xu/lượt 182.99 xu/lượt 189.3 xu/lượt
143.52 xu/lượt 186.576 xu/lượt 200.928 xu/lượt 208.104 xu/lượt 215.28 xu/lượt
91.06 xu/lượt 118.378 xu/lượt 127.484 xu/lượt 132.037 xu/lượt 136.59 xu/lượt
221.46 xu/lượt 287.898 xu/lượt 310.044 xu/lượt 321.117 xu/lượt 332.19 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
56.91 xu/lượt 73.983 xu/lượt 79.674 xu/lượt 82.5195 xu/lượt 85.365 xu/lượt
42.07 xu/lượt 54.691 xu/lượt 58.898 xu/lượt 61.0015 xu/lượt 63.105 xu/lượt
56.92 xu/lượt 73.996 xu/lượt 79.688 xu/lượt 82.534 xu/lượt 85.38 xu/lượt
51.43 xu/lượt 66.859 xu/lượt 72.002 xu/lượt 74.5735 xu/lượt 77.145 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
247.45 xu/lượt 321.685 xu/lượt 346.43 xu/lượt 358.8025 xu/lượt 371.175 xu/lượt
339.9 xu/lượt 441.87 xu/lượt 475.86 xu/lượt 492.855 xu/lượt 509.85 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
242.5 xu/lượt 315.25 xu/lượt 339.5 xu/lượt 351.625 xu/lượt 363.75 xu/lượt
420.66 xu/lượt 546.858 xu/lượt 588.924 xu/lượt 609.957 xu/lượt 630.99 xu/lượt
494.89 xu/lượt 643.357 xu/lượt 692.846 xu/lượt 717.5905 xu/lượt 742.335 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35.63 xu/lượt 46.319 xu/lượt 49.882 xu/lượt 51.6635 xu/lượt 53.445 xu/lượt
35.63 xu/lượt 46.319 xu/lượt 49.882 xu/lượt 51.6635 xu/lượt 53.445 xu/lượt
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
9.9 xu/lượt 12.87 xu/lượt 13.86 xu/lượt 14.355 xu/lượt 14.85 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
74.23 xu/lượt 96.499 xu/lượt 103.922 xu/lượt 107.6335 xu/lượt 111.345 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
42.07 xu/lượt 54.691 xu/lượt 58.898 xu/lượt 61.0015 xu/lượt 63.105 xu/lượt
49.49 xu/lượt 64.337 xu/lượt 69.286 xu/lượt 71.7605 xu/lượt 74.235 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.64 xu/lượt 45.032 xu/lượt 48.496 xu/lượt 50.228 xu/lượt 51.96 xu/lượt
24.74 xu/lượt 32.162 xu/lượt 34.636 xu/lượt 35.873 xu/lượt 37.11 xu/lượt
35.02 xu/lượt 45.526 xu/lượt 49.028 xu/lượt 50.779 xu/lượt 52.53 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.3 xu/lượt 13.39 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.935 xu/lượt 15.45 xu/lượt
15.45 xu/lượt 20.085 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.4025 xu/lượt 23.175 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
36.05 xu/lượt 46.865 xu/lượt 50.47 xu/lượt 52.2725 xu/lượt 54.075 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.6 xu/lượt 26.78 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.9 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
29.39 xu/lượt 38.207 xu/lượt 41.146 xu/lượt 42.6155 xu/lượt 44.085 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21.34 xu/lượt 27.742 xu/lượt 29.876 xu/lượt 30.943 xu/lượt 32.01 xu/lượt
23.28 xu/lượt 30.264 xu/lượt 32.592 xu/lượt 33.756 xu/lượt 34.92 xu/lượt
24.25 xu/lượt 31.525 xu/lượt 33.95 xu/lượt 35.1625 xu/lượt 36.375 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1545 xu/lượt 2008.5 xu/lượt 2163 xu/lượt 2240.25 xu/lượt 2317.5 xu/lượt
824 xu/lượt 1071.2 xu/lượt 1153.6 xu/lượt 1194.8 xu/lượt 1236 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
346.43 xu/lượt 450.359 xu/lượt 485.002 xu/lượt 502.3235 xu/lượt 519.645 xu/lượt
150.95 xu/lượt 196.235 xu/lượt 211.33 xu/lượt 218.8775 xu/lượt 226.425 xu/lượt
34.15 xu/lượt 44.395 xu/lượt 47.81 xu/lượt 49.5175 xu/lượt 51.225 xu/lượt
51.47 xu/lượt 66.911 xu/lượt 72.058 xu/lượt 74.6315 xu/lượt 77.205 xu/lượt
65.33 xu/lượt 84.929 xu/lượt 91.462 xu/lượt 94.7285 xu/lượt 97.995 xu/lượt
59.39 xu/lượt 77.207 xu/lượt 83.146 xu/lượt 86.1155 xu/lượt 89.085 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.67486 xu/lượt 0.877318 xu/lượt 0.944804 xu/lượt 0.978547 xu/lượt 1.01229 xu/lượt
0.3502 xu/lượt 0.45526 xu/lượt 0.49028 xu/lượt 0.50779 xu/lượt 0.5253 xu/lượt
0.4017 xu/lượt 0.52221 xu/lượt 0.56238 xu/lượt 0.582465 xu/lượt 0.60255 xu/lượt
9.9 xu/lượt 12.87 xu/lượt 13.86 xu/lượt 14.355 xu/lượt 14.85 xu/lượt
5.94 xu/lượt 7.722 xu/lượt 8.316 xu/lượt 8.613 xu/lượt 8.91 xu/lượt
2.97 xu/lượt 3.861 xu/lượt 4.158 xu/lượt 4.3065 xu/lượt 4.455 xu/lượt
1.48423 xu/lượt 1.929499 xu/lượt 2.077922 xu/lượt 2.1521335 xu/lượt 2.226345 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.27 xu/lượt 4.251 xu/lượt 4.578 xu/lượt 4.7415 xu/lượt 4.905 xu/lượt
4.56 xu/lượt 5.928 xu/lượt 6.384 xu/lượt 6.612 xu/lượt 6.84 xu/lượt
5.39 xu/lượt 7.007 xu/lượt 7.546 xu/lượt 7.8155 xu/lượt 8.085 xu/lượt
1.96112 xu/lượt 2.549456 xu/lượt 2.745568 xu/lượt 2.843624 xu/lượt 2.94168 xu/lượt
3.32 xu/lượt 4.316 xu/lượt 4.648 xu/lượt 4.814 xu/lượt 4.98 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
636.66 xu/lượt 827.658 xu/lượt 891.324 xu/lượt 923.157 xu/lượt 954.99 xu/lượt
412 xu/lượt 535.6 xu/lượt 576.8 xu/lượt 597.4 xu/lượt 618 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.09 xu/lượt 4.017 xu/lượt 4.326 xu/lượt 4.4805 xu/lượt 4.635 xu/lượt
5.15 xu/lượt 6.695 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.4675 xu/lượt 7.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.37 xu/lượt 16.081 xu/lượt 17.318 xu/lượt 17.9365 xu/lượt 18.555 xu/lượt
20.09 xu/lượt 26.117 xu/lượt 28.126 xu/lượt 29.1305 xu/lượt 30.135 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
1.03 xu/lượt 1.339 xu/lượt 1.442 xu/lượt 1.4935 xu/lượt 1.545 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.412 xu/lượt 0.5356 xu/lượt 0.5768 xu/lượt 0.5974 xu/lượt 0.618 xu/lượt
1.648 xu/lượt 2.1424 xu/lượt 2.3072 xu/lượt 2.3896 xu/lượt 2.472 xu/lượt
3.3 xu/lượt 4.29 xu/lượt 4.62 xu/lượt 4.785 xu/lượt 4.95 xu/lượt
4.64 xu/lượt 6.032 xu/lượt 6.496 xu/lượt 6.728 xu/lượt 6.96 xu/lượt
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
12.36 xu/lượt 16.068 xu/lượt 17.304 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.54 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
66.95 xu/lượt 87.035 xu/lượt 93.73 xu/lượt 97.0775 xu/lượt 100.425 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0103 xu/lượt 0.01339 xu/lượt 0.01442 xu/lượt 0.014935 xu/lượt 0.01545 xu/lượt
0.10918 xu/lượt 0.141934 xu/lượt 0.152852 xu/lượt 0.158311 xu/lượt 0.16377 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
0.0515 xu/lượt 0.06695 xu/lượt 0.0721 xu/lượt 0.074675 xu/lượt 0.07725 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
0.00721 xu/lượt 0.009373 xu/lượt 0.010094 xu/lượt 0.0104545 xu/lượt 0.010815 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
18.66 xu/lượt 24.258 xu/lượt 26.124 xu/lượt 27.057 xu/lượt 27.99 xu/lượt
33.65 xu/lượt 43.745 xu/lượt 47.11 xu/lượt 48.7925 xu/lượt 50.475 xu/lượt
21.28 xu/lượt 27.664 xu/lượt 29.792 xu/lượt 30.856 xu/lượt 31.92 xu/lượt
29.69 xu/lượt 38.597 xu/lượt 41.566 xu/lượt 43.0505 xu/lượt 44.535 xu/lượt
67.98 xu/lượt 88.374 xu/lượt 95.172 xu/lượt 98.571 xu/lượt 101.97 xu/lượt
22.27 xu/lượt 28.951 xu/lượt 31.178 xu/lượt 32.2915 xu/lượt 33.405 xu/lượt
22.66 xu/lượt 29.458 xu/lượt 31.724 xu/lượt 32.857 xu/lượt 33.99 xu/lượt
8.66 xu/lượt 11.258 xu/lượt 12.124 xu/lượt 12.557 xu/lượt 12.99 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.4 xu/lượt 14.82 xu/lượt 15.96 xu/lượt 16.53 xu/lượt 17.1 xu/lượt
20.44 xu/lượt 26.572 xu/lượt 28.616 xu/lượt 29.638 xu/lượt 30.66 xu/lượt
45.32 xu/lượt 58.916 xu/lượt 63.448 xu/lượt 65.714 xu/lượt 67.98 xu/lượt
44.29 xu/lượt 57.577 xu/lượt 62.006 xu/lượt 64.2205 xu/lượt 66.435 xu/lượt
7.43 xu/lượt 9.659 xu/lượt 10.402 xu/lượt 10.7735 xu/lượt 11.145 xu/lượt
13.6 xu/lượt 17.68 xu/lượt 19.04 xu/lượt 19.72 xu/lượt 20.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.32 xu/lượt 22.516 xu/lượt 24.248 xu/lượt 25.114 xu/lượt 25.98 xu/lượt
45.13 xu/lượt 58.669 xu/lượt 63.182 xu/lượt 65.4385 xu/lượt 67.695 xu/lượt
7.32 xu/lượt 9.516 xu/lượt 10.248 xu/lượt 10.614 xu/lượt 10.98 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1545 xu/lượt 2008.5 xu/lượt 2163 xu/lượt 2240.25 xu/lượt 2317.5 xu/lượt
226.6 xu/lượt 294.58 xu/lượt 317.24 xu/lượt 328.57 xu/lượt 339.9 xu/lượt
180.25 xu/lượt 234.325 xu/lượt 252.35 xu/lượt 261.3625 xu/lượt 270.375 xu/lượt
298.7 xu/lượt 388.31 xu/lượt 418.18 xu/lượt 433.115 xu/lượt 448.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.7416 xu/lượt 0.96408 xu/lượt 1.03824 xu/lượt 1.07532 xu/lượt 1.1124 xu/lượt
1.48423 xu/lượt 1.929499 xu/lượt 2.077922 xu/lượt 2.1521335 xu/lượt 2.226345 xu/lượt
6.85 xu/lượt 8.905 xu/lượt 9.59 xu/lượt 9.9325 xu/lượt 10.275 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
144.2 xu/lượt 187.46 xu/lượt 201.88 xu/lượt 209.09 xu/lượt 216.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
128.75 xu/lượt 167.375 xu/lượt 180.25 xu/lượt 186.6875 xu/lượt 193.125 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
131.84 xu/lượt 171.392 xu/lượt 184.576 xu/lượt 191.168 xu/lượt 197.76 xu/lượt
118.45 xu/lượt 153.985 xu/lượt 165.83 xu/lượt 171.7525 xu/lượt 177.675 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33.99 xu/lượt 44.187 xu/lượt 47.586 xu/lượt 49.2855 xu/lượt 50.985 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
56.65 xu/lượt 73.645 xu/lượt 79.31 xu/lượt 82.1425 xu/lượt 84.975 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.88 xu/lượt 3.744 xu/lượt 4.032 xu/lượt 4.176 xu/lượt 4.32 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.18 xu/lượt 8.034 xu/lượt 8.652 xu/lượt 8.961 xu/lượt 9.27 xu/lượt
25.75 xu/lượt 33.475 xu/lượt 36.05 xu/lượt 37.3375 xu/lượt 38.625 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.24 xu/lượt 10.712 xu/lượt 11.536 xu/lượt 11.948 xu/lượt 12.36 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
309 xu/lượt 401.7 xu/lượt 432.6 xu/lượt 448.05 xu/lượt 463.5 xu/lượt
669.5 xu/lượt 870.35 xu/lượt 937.3 xu/lượt 970.775 xu/lượt 1004.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
91.56 xu/lượt 119.028 xu/lượt 128.184 xu/lượt 132.762 xu/lượt 137.34 xu/lượt
148.47 xu/lượt 193.011 xu/lượt 207.858 xu/lượt 215.2815 xu/lượt 222.705 xu/lượt
83.64 xu/lượt 108.732 xu/lượt 117.096 xu/lượt 121.278 xu/lượt 125.46 xu/lượt
30.9 xu/lượt 40.17 xu/lượt 43.26 xu/lượt 44.805 xu/lượt 46.35 xu/lượt
207.85 xu/lượt 270.205 xu/lượt 290.99 xu/lượt 301.3825 xu/lượt 311.775 xu/lượt
51.5 xu/lượt 66.95 xu/lượt 72.1 xu/lượt 74.675 xu/lượt 77.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
98.98 xu/lượt 128.674 xu/lượt 138.572 xu/lượt 143.521 xu/lượt 148.47 xu/lượt
103.93 xu/lượt 135.109 xu/lượt 145.502 xu/lượt 150.6985 xu/lượt 155.895 xu/lượt
83.64 xu/lượt 108.732 xu/lượt 117.096 xu/lượt 121.278 xu/lượt 125.46 xu/lượt
82.4 xu/lượt 107.12 xu/lượt 115.36 xu/lượt 119.48 xu/lượt 123.6 xu/lượt
61.8 xu/lượt 80.34 xu/lượt 86.52 xu/lượt 89.61 xu/lượt 92.7 xu/lượt
41.2 xu/lượt 53.56 xu/lượt 57.68 xu/lượt 59.74 xu/lượt 61.8 xu/lượt
74.73 xu/lượt 97.149 xu/lượt 104.622 xu/lượt 108.3585 xu/lượt 112.095 xu/lượt
44 xu/lượt 57.2 xu/lượt 61.6 xu/lượt 63.8 xu/lượt 66 xu/lượt
207.85 xu/lượt 270.205 xu/lượt 290.99 xu/lượt 301.3825 xu/lượt 311.775 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
247.45 xu/lượt 321.685 xu/lượt 346.43 xu/lượt 358.8025 xu/lượt 371.175 xu/lượt
222.71 xu/lượt 289.523 xu/lượt 311.794 xu/lượt 322.9295 xu/lượt 334.065 xu/lượt